Informacje

Szanowni Państwo

 • Prosimy zgłaszać się do lekarzy z dowodem osobistym co umożliwi wypełnienie oświadczenie w przypadku braku potwierdzenie ubezpieczenia w systemie eWUŚ.
 • Prosimy o przynoszenie do lekarza informacji zwrotnej od specjalistów co umożliwi nam wypisywanie leków z refundacją, oraz innej dokumentacji medycznej.
 • Dla poprawy satysfakcji naszych pacjentów prosimy pacjentów niezarejestrowanych na konkretną godzinę o zgłaszanie swoich potrzeb w recepcji. Pracownicy pomogą jak można skutecznie rozwiązać problem.
 • Pacjentów dodatkowych do gabinetu prosi lekarz w takim momencie by szanując czas pacjentów już zarejestrowanych nie wydłużać nadmiernie kolejki oczekujących.
 • Szczepienia młodzieży i dorosłych odbywają się na bieżąco, najlepiej je wcześniej zgłosić telefonicznie.
 • Wizyty domowe prosimy zgłaszać do godz. 10.00
 • Prosimy pacjentów stosujących przewlekle leki aby dla własnego bezpieczeństwa zgłaszali zapotrzebowanie na recepty kilka dni wcześniej.
 • Prosimy odwoływać wizyty, z których państwo rezygnują.

Dziękujemy

  

JAKI DOKUMENT UBEZPIECZENIA?

Zgodnie z prawem weryfikacja następuje elektronicznie w systemie eWUŚ ale ze względu na występujące tam błędy pacjent może złożyć oświadczenie do którego potrzebny jest dokument tożsamości.

SKIEROWANIE DO LEKARZA

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

 

Skierowanie to nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

 

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala, wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

 

 

Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy podpisanej z NFZ.
 • Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest do posługiwania się w procesie prowadzonego przez siebie leczenia i diagnozowania formularzami, których merytoryczną zawartość określa NFZ, o ile nie wynikają one z odrębnych przepisów
 • Lekarz POZ kierujący świadczeniobiorcę do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
 • Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej i szpitalu zobowiązany jest, do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym czasokresu ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
 • Lekarz POZ ordynuje leki dla świadczeniobiorcy w sytuacji opisanej w p. 4 (konieczność stałego przyjmowania leków w schorzeniach przewlekłych), jeżeli w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się informacja, której zakres opisany jest w p.4 pochodząca od lekarza realizującego świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z NFZ.
 • W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego świadczeniobiorca ma prawo zgłosić się bez skierowania.
 • W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
 • W przypadku kierowania świadczeniobiorcy z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki badań wykonane w poradni kierującej oraz inne badania diagnostyczne będące w posiadaniu świadczeniobiorcy a wykonane przez lekarza POZ, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.
 • W przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.
 • W czasie trwania hospitalizacji świadczeniobiorcy, lekarz poza szpitalem nie ma prawa do świadczeń dla pacjenta!
 • Szpital zapewnia świadczeniobiorcy leki związane z przebiegiem hospitalizacji, których zażywanie wynika z przyczyny hospitalizacji.
 • Świadczeniobiorca po zakończeniu hospitalizacji (także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) powinien zostać zaopatrzony stosownie do zaistniałej sytuacji w następujące dokumenty: skierowania do lekarzy specjalistów, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie oraz wyniki badań diagnostycznych wykonanych w toku leczenia.
 • Każdy lekarz w trakcie prowadzonego przez niego leczenia w przypadkach medycznie uzasadnionych orzeka o czasowej niezdolności do pracy – wystawia zwolnienie lekarskie.